Vedtægter for børnehaven

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a og dagtilbudslovens § 20

Bilag til Rødding friskoles vedtægt

§ 1

I henhold til §1 i Rødding Friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Vejen kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven. 

Privatinstitutionen er herefter benævnt som børnehaven.

§ 2

Rødding Friskole & Børnehaves bestyrelse, som er valgt efter skolens vedtægt, er øverste myndighed for børnehaven.

Forældre til børn i børnehaven, men ikke i skolen, er ikke en del af skolens forældrekreds, jf. Friskolens vedtægt §4. Forældre til børn i børnehaven har adgang til at melde sig ind i skolekredsen for derigennem at opnå stemmeret og valgbarhed til Friskolens bestyrelse.

Forældre til børn i børnehaven har adgang til at oprette et Forældreråd med et flertal af valgte forældre. Forældrerådet nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrerådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt. 

§ 3

Friskolens formål jf. skolens vedtægt skal i forhold til driften af børnehaven ses i lyset af følgende: Børnehaven skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravspecifikationen. Børnehaven opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. 

Målsætningen for børnehavens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene. 

Børnehaven står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børnenes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre. 

Er der flere børn der søger ind i børnehaven end der er pladser, optages børnene på venteliste. For at blive optaget i børnehaven og på ventelisten kræves det, at man deltager i et personligt møde med lederen af børnehaven.

§ 4

Forældrerådet består af 6 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn i børnehaven. Et af forældrerådets medlemmer skal af forældrerådet vælges til at referere til skolens bestyrelse på disses møder efter behov. Herudover består forældrerådet af en medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Lederen for børnehaven deltager i forældrerådets møder, ligesom lederen for børnehaven deltager i skolebestyrelsens møder.

stk. 2.

Medlemmer af forældrerådet vælges for ét år på skolens ordinære generalforsamling.

stk. 3.

Genvalg kan finde sted. Der kan hvert år vælges suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet. Forældrerepræsentanter skal udtræde af forældrerådet, når de ikke længere har børn i børnehaven.

§ 5

Forældrerådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne. Børnehavelederen er ansvarlig for forældrerådets indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrerådets beslutninger.

stk. 2.

Lederen af børnehaven er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og skolelederen. Børnehavelederen skal i samarbejde med bestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i bestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

§ 6

Forældrerådet orienteres om principper for børnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

Forældrerådet orienteres om børnehavens årsplan og de pædagogiske mål. 

§ 7

Den overordnede ledelse af børnehaven varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overens- komstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af børnehavens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som børnehaven skal opfylde. 

§ 8

Rødding Friskoles børnehave er normeret til maksimalt 34 børn.

§ 9

Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter reglerne herom. Skolens årsregnskab, hvoraf børnehaven optræder som en selvstændig afdeling, indsendes til Vejen Kommune hvert år.

§ 10

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Vejen kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrerådet.

Dreng på gynge